Hyreslagen


När ska hyran vara betald?

Hyran betalas senast den sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april ska vara betald senast den sista vardagen i mars.


Vad händer om hyran inte blir betald?

Om hyran inte betalas får man ett inkassokrav och får betala en inkassoavgift som för närvarande är 160 kronor.

Betalas inte hyran in trots krav skickas en uppsägning och begäran om avhysning till Kronofogdemyndigheten på grund av att hyresrätten är förverkad. Uteblir betalningen trots detta verkställer Kronofogden en avhysning, det vill säga en vräkning.

Hyresrätten kan förloras om hyrorna vid upprepade tillfällen betalas för sent.


Hjälper inte socialförvaltningen till med hyresskulderna?

Enligt lag är hyresvärden skyldig att meddela socialnämnden i kommunen att en hyresgäst kan bli avhyst på grund av obetalda hyror. Som hyresgäst måste man själv ta kontakt med kommunen om man vill söka försörjningsstöd.


Hur lång är uppsägningstiden?

Om det avser en bostadslägenhet är uppsägningstiden 3 månader. Observera att uppsägningsmånaden inte räknas. Säger man till exempel upp hyresavtalet den 25 augusti så löper hyrestiden ut den 30 november.

Vid dödsfall ska avtalet sägas upp inom en månad efter dödsfallet, och uppsägningstiden är 1 månad efter det att uppsägningen gjorts. Blir inte hyresavtalet uppsagt inom en månad från dödsfallet gäller 3 månaders uppsägningstid.


Vad händer om man blir störd av sina grannar – eller själv stör annan hyresgäst?

Som hyresgäst ska man göra allt man kan för att ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten” (25§ Hyreslagen).

Om hyresgästen trots tillsägelser inte bättrar sitt beteende och ser till så att störningarna upphör, kan vederbörande bli avhyst från bostaden.

Hyresgästen ska vårda bostaden väl under hyrestiden. Han eller hon är skyldig att ersätta skada som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse av antingen någon som tillhör hushållet eller som är tillfällig gäst i bostaden. (Se 24 § i hyreslagen).


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS